koło kolorów

Pier­wszy “wykres kołowy kolorów” został zapro­jek­towany przez Iza­aka New­tona w 1666r.

Koło kolorów Bouteta z 1708r.
7-kolorów i 12-kolorów

Kolory w spek­trum kolorów związane są z dwoma rodza­jami emocji: po jed­nej stronie zna­j­dują się ciepłe i mające cechy akty­wne takie kolory, jak: czer­wony, pomarańc­zowy i żółty, a po drugiej kolory mające bierne cechy niebieski, fio­le­towy i zielony.

można spotkać wiele kom­bi­nacji kolorów, które uważane są za szczegól­nie udane. Są to tzw. kolory har­moni­jne i składają się one z dwóch lub więcej barw o stałej relacji w kole kolorów.

Kolory podstawowe

W modelu kolorów RYB (ang. red, yel­low, blue) bar­wami pod­sta­wowymi są czer­wony, żółty i niebieski. Trzy kolory wtórne (zielony, pomarańc­zowy i fio­le­towy) twor­zone są przez mieszanie się dwóch kolorów pod­sta­wowych.

Kolory ana­log­iczne

Taki schemat tworzą kolory, które zna­j­dują się obok siebie na kole kolorów. Zazwyczaj są one dobrze dopa­sowane i tworzą spoko­jne i kom­for­towe wzory. Wys­tępują one często w przy­rodzie i są miłe dla oka.

Kolory triadyczne

Tri­ady­czne schematy kolorów wyko­rzys­tują kolory, które są równomiernie rozmieszc­zone wokół koła kolorów. Ich połączenia bywają bardzo żywe, nawet jeśli używa się nien­asy­conych wer­sji barw.

More about Anna Mazurek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *